Alto Saxophone Duets

Solo & Ensemble

Clarinet Duet (2 Bbs);Flute duet w/piano;Alto Sax Duet w/piano;Trumpet Duet w/piano

Dancing Butterflies

Doug Hartzell | Grade 2

Solo & Ensemble

Alto Sax Duet w/Piano

Dancing Butterflies

Doug Hartzell | Grade 2